oopp, pracovní oděvy, pracovní obuv, svařování
 
 

ochranná přilba, ochrana hlavy, ochranné pracovní prostředky, nejen v Ústí nad Labem

ochranné přilby a čepice - ochrana hlavy - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Ocranné přilby vyhovující EN a plnící všechny důležité funkce (protipenetrační, deflektor a tlumící) vyrobené z lehkých materiálů. Ochranné přilby komfortně odvětrávané a velikostně přizpůsobitelné. Najdete zde i komplety kombinované s ochrannými štíty a sluchátky.

Přejdi na eshop

Užitečné informace o osobních ochranných pracovních pomůckách - OOPP

Ochrana hlavy - ochranné přilby

Pro výběr správné ochranné přilby je třeba:
- identifikovat riziko: nárazy při dopadu předmětů nebo kombinované riziko (ochrana sluchu a ochrana obličeje).

Ochranná přilba má tři funkce:
- protipenetrační funkci - bráněním přímému proniknutí účinně chrání lebku,
- funkci tlumiče nárazů - nárazy absorbuje přilba a vnitřní postroj,
- funkci deflektoru - tvarování přilby umožňuje odchýlit doapdající předmět směrem od temene hlavy.

Každá přilba musí být opatřena vytlačeným nebo natištěným označením: číslo stávající evropské normy, název nebo referenční identifikace výrobce, čtvrtletí a rok výroby, typ přílby a její velikost nebo velikostní rozsah. Pokyny nebo doporučení pro úpravu, sestavení, užívání, čištění, dezinfekci, údržbu a skladování jsou uvedeny v návodu na použití.

Lehké čepice: Nárazové čepice pro průmysl jsou určeny zásadně pro použití v interiéru. Nárazová čepice není určena k ochraně proti účinkům padajících předmětů a za žádných okolností nesmí být použita místo ochranné průmyslové přilby.

Ochrana sluchu

Ucho je velmi přesný a citlivý smyslový orgán. Kromě zranění může hluk také vyvovyvolávat obecné stresové reakce. Hluk má přímý vliv na centrální nervový systém, což může mít psychické, stejně tak jako fyzické důsledky.

Poškozený sluch jepřetrvávacícím stavem, neviditelným a což je nejdůležitější, nevyléčitelným! Počáteční výstražné symptomy, jako je například zvonění v uších (tinitus), neo přechodné posuny hranice slyšitelnosti, jsou obvykle ignorovány. Trvale vysoké hladiny hluku mohou naše uši nenapravitelně poškodit. Lidé vystavující se každodenně silnému hluku bez ochrany nejenže riskují ztrátu sluchu, ale pravděpodobně se u nich projeví i jiné zdravotní problémy!

Ochrana očí

Ochranné pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpray a zářením z chemických látek.
Pro výběr nejvhodnějších ochranných brýlí nebo štítu je třeba:
-  stanovit druh rizika: rozstřik, záření nebo jiné,
-  určit druh ochrany: ochranné brýle, obličejová maska, štít,
-  zaznamenat jejich vlastnosti: odolnost proti poškrábání, odolnost proti zamlžení, tónované sklo,
-  zvolit typ očnice: vcelku nebo dvojité čočky,
-  vybrat typ obruby: tvarovaná, klasická.


Pásmo Vlnová délka Prostředí Poškození zraku
UV-A 315-380 nm Venkovní práce Únava očí, částečná slepota, katarakta, sluneční světlo
UV-B 280-315 nm Sluneční světlo. Průmyslové prostředí. Zjišťování vad v infračerveném světle. Katarakta, záblesky při svařování, zablesky oblouku
UV-C 100-280 nm Průmyslové prostředí. Svařování obloukem Poškození rohovky nebo oční čočky, ztráta vidění
Modré světlo 400-480 nm Průmyslové prostředí. Práce s počítačem (únava očí, VDU). Elektrické instalace. Venkovní práce Poškození sítnice, ztráta vidění, degenerace - rozmazané vidění (stáří), pigmentová zvrhlost sítnice.
Infračervené 780-1400 nm (blízko IČ), 1400-2000 nm (střední IČ) Elektrické svařování. Práce s roztavenou hmotou (výroba skla, výroba ocelí). Mikrovlné procesy. Sluneční světlo.  Poškození sítnice, ztráta vidění, degenerace - rozmazané vidění (stáří), pigmentová zvrhlost sítnice, poškození oční čočky a rohovky.

Ochara dýchacího ústrojí - ochrana dechu - respirátory a ochranné dýchací masky

Jednorázové pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů
Pro výběr správné pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtru (P1, P2 nebo P3).

Ochranné dýchací masky poskytují ochranu proti respiračním atakům: prach, aerosoly, kouř nebo plyn.
Pro výběr správného dýchacího přístroje (polomasky nebo celoobličejové masky s jednou nebo dvěma patronami) je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, plyn, výpary, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtrů (A,B,E,K) a jejich třídu (1,2,3).

Při tomto kroku je nutno přihlížet k prostředí daného místa (vlhkost, teplota).

AVE (Průměrná hodnota expozice) - Odpovídá koncentraci naměřené za referenční časový úsek (například za dobu osmi hodin během jednoho dne). Jestliže hodnota AVE převyšuje koncentraci, již může být osoba vystavena bez rizika pro své zdraví, je nutná ochrana. Hodnota AVE je uvedena na kartě toxicity příslušných produktů.

LVE (Limitní hodnota  expozice) - Znamená koncentraci naměřenou za dobu maximálně 15 minut, kterou se nedoporučuje překračovat.

Použití filtrů
Filtry plynové a proti výparům Barevné označení Druh ochrany
Typ A hnědá Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je větší než 65C (rozpouštědla a uhlovodíky).
Typ B šedá Poskytuje ochranu proti anorganickým plynům a parám s výjimkou oxidu uhelnatého.
Typ E žlutá Poskytuje ochranu proti oxidu siřičitému a některým kyselým parám a plynům.
Typ K zelená Poskytuje ochranu proti amoniaku a některým aminodrivátům.


Prachové a aerosolové filtry
Kategorie  Druh ochrany
P1  Poskytuje ochranu proti pevným částicím bez zvláštní toxicity (uhličan vápenatý).
P2  Poskytuje ochranu proti pevným částicím meno škodlivým či dráždivým vodním aerosolům (oxid křemičitý, uhličitan sodný).
P3  Poskytuje ochranu proti jedovatým pevným nebo vodním aerosolům (radioaktivní částice berylia).


Absorbční třída filtrů pro plyny a páry
 Třída 1  Filtr s nízkou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,1% nebo 1000 ppm*).
Třída 2  Filtr sa průměrnou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,5% nebo 5000 ppm*).
Třída 3  Filtr s vysokou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,1% nebo 10 000 ppm*).

* ppm = koncentrace částí na milion


Klasifikace filtrů
Třída FFP1 FFP2 FFP3
Maximální účinnost v % 78% 92% 98%
Vnitřní únik celkem 22% 8% 2%
Filtrovací účinnost filtračního média 80% 94% 99%
Jmenovitý filtrační koeficient 4,5 12,5 50%
Střední hodnota expozice (VME)  4X 10X 20X

Osobní ochranné pracovní prostředky OOPP (word)

Povinnosti v této oblasti zaměstnavateli ukládá zákoník práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále MČDP).
Každý zaměstnavatel musí:

1. Zpracovat směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (oopp) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku (MČDP)

Směrnice musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik, a následného vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování oopp a MČDP, stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence oopp. Směrnice stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Směrnice může být ve formě vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu.

Směrnice by měla mj. obsahovat:
Seznam oopp a MČDP

Přesný obsah seznamu oopp není v právních předpisech předepsán. Bude se lišit podle charakteru prováděných činností u zaměstnavatele. Na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce musí zaměstnavatel zpracovat vlastní seznam oopp pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům a ochranných nápojů. (Tento seznam je v dalším doplněn o rozsah dle profesí, tj. která profese na které oopp má nárok.)

* Stanovení rozsahu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (oopp):
o Rozsah poskytování oopp je uváděn v seznamu této směrnice podle druhů profesí. Stanovená lhůta používání je informativní, a to ve smyslu předpokládané doby využitelnosti ochranného prostředku.
o V případě, že zaměstnanec předloží poškozený nebo zničený ochranný prostředek před uplynutím předpokládané doby využitelnosti, posoudí vedoucí jak k poškození došlo. Prokáže-li, že poškození bylo úmyslné nebo vzniklo nesprávným používáním, předepíše podřízenému tento prostředek k náhradě
o Došlo-li ke znehodnocení oopp, musí zaměstnanec dostat nový ochranný pracovní prostředek.
o oopp, u nichž je předepsána povinná kontrola (bezp. pásy, lana, filtr polomasky, apod.), musí být vyřazeny ihned, jakmile není možné je podle výsledku kontroly dále používat.
* Způsob poskytování oopp nad rámec seznamu
o oopp zaměstnancům vykonávajícím práci ve výšce a nad volnou hloubkou, pokud pracoviště není vybaveno ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi,
o ochrannou přilbu - zaměstnancům, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v prostorách, kde je nebezpečí zranění pádem předmětů,
o ochranný šátek nebo čepici - zaměstnancům, kteří pracují v bezprostřední blízkosti rotujících strojových součástí a v souvislosti s tím jsou v nebezpečí zachycení vlasů,
o příslušné ochranné pracovní prostředky (např. ušní ucpávky proti hluku, sluchátkové chrániče, štítky, brýle, dýchací přístroje, respirátory apod.) - zaměstnancům, kteří jsou ohroženi průmyslovou toxikologií, škodlivinami mechanickými, fyzikálními apod.

2.Poskytnout bezplatně zaměstnancům na základě vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce oopp, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje..

3. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami. Množství dezinfekčních prostředků je stanoveno v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha 4 "Příklady druhů prací z hlediska znečištění". Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.

4. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

5. Poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami. Rozsah a podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

6. Poskytnuté oopp musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí být označeny CE. Označení CE znamená, že výrobek splňuje požadavky příslušné evropské směrnice (v tomto případě ES 89/686/EHS). Označení CE umisťuje na výrobek výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pro uživatele je to signál, že je výrobek za podmínek uvedených v návodu bezpečný. Přítomnost označení CE na výrobku by měla nahradit předložení prohlášení o shodě nebo certifikátu. Proto je také neoprávněné umístění označení CE trestáno vysokými pokutami až 20 mil. Kč. Přidělované oopp musí odpovídat podmínkám na pracovišti, být přizpůsobené fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců a být vzájemně slučitelné, pokud podmínky vyžadují jejich kombinaci.

7. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytnout jako Osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. Mimořádné opotřebení nebo znečištění není blíže specifikováno. Rozhodující je konkrétní posouzení a zhodnocení podmínek vykonávané práce. Orientačním měřítkem by mohl být výkon takové práce, při níž dojde k totálnímu (absolutnímu) znehodnocení pracovního oděvu či obuvi za dobu kratší než jeden rok.

8. Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti; týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.

9. Seznámit zaměstnance s používáním ochranných pracovních prostředkůkatalogy - oděvy obuv rukavice oopp svařování

KÓD ZBOŽÍ

POPIS
NÁHLED

OOPP
BE7 CONNEX-OS

OOPP
Brýle čiré z PC zorníkem, proti pomalu letícím částicím do energie max. 0,56 J

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

OOPP
5414

OOPP
Brýle s plochým PC zorníkem a měkou plastovou lícnicí, přímo větrané, zorník třídy F

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

OOPP
5574

OOPP
Brýle s plochým PC zorníkem a měkou plastovou lícnicí, nepřímo větrané, zorník třídy F

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

OOPP
551011

OOPP
Brýle s PC zorníkem, šedá plastová lícnice, nepřímo větrané, vhodné i přes dioprické brýle, zorník třídy B - ochrana proti roztřiku kapalin

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

OOPP
5191

OOPP
Brýle čiré, polykarbonát, vhodné i přes dioptrické brýle, UV filtr
zorník třídy F

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

512014

OOPP
Brýle EAGLE, čirý PC zorník, stranice plně nastavitelné,
tvrzené obroučky, boční ochrana, zorní třídy F, ochranný filtr proti UV-A záření, částečně UV-B a UV-C

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

512016

OOPP
Brýle LEXA, čirý PC zorník, stranice s nastavitelnou délkou a úhlem, tvrzený a nepotivý zorník, kombinovaný tvrzenýpovlak s antistatickou úpravou, zorník třídy F, ochranný filtr proti UV-A záření, částečně UV-B a UV-C

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

536013

OOPP
Brýle LEXA, žlutý PC zorník, stranice s nastavitelnou délkou a úhlem, tvrzený a nepotivý zorník, kombinovaný tvrzenýpovlak s antistatickou úpravou, zorník třídy F, ochranný filtr proti UV-A záření, částečně UV-B a UV-C

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

524015

OOPP
Brýle LEXA, kouřový PC zorník, stranice s nastavitelnou délkou a úhlem, tvrzený a nepotivý zorník, kombinovaný tvrzenýpovlak s antistatickou úpravou, zorník třídy F, ochranný filtr proti UV-A záření, částečně UV-B a UV-C

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

5891

5091

OOPP
PC celoobličejový štít s náhlavním držákem, zorník třídy F

OOPP
náhradní zorník k 5891

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

5681

OOPP
Brýle pro svářeče s odklápěcím obdélníkovým zorníkem, vhodné i přes dioptrické brýle, zrník třídy F, ochrana proti záření vznikajícím při sváření

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

508

OOPP
Ochranné sklo do svář. brýlí 5681 čiré

Ochranné sklo do svář. brýlí 5681 tmavost od 5 do 12

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

5786

OOPP
Brýle pro svářeče s odklápěcím zorníkem a kruhovými skly, vhodné i přes dioptrické brýle, zorní třídy F, ochrana proti záření vznikající při svařování, barva červená, náhradní skla k dispozici

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

5787

OOPP
Brýle pro svářeče s odklápěcím zorníkem a kruhovými skly, vhodné i přes dioptrické brýle, zorní třídy F, ochrana proti záření vznikající při svařování, barva červená, náhradní skla k dispozici

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

SB1-OS

OOPP
Brýle pro svářeče kovové s odklápěcím zorníkem a kruhovými skly, vhodné i přes dioprické brýle, ochranna proti proti záření vznikající při svařování

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4020803-OS

OOPP
Kukla svářecí z tvrzeného materiálu

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4020802-OS

OOPP
Kukla svářecí klasik

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

5888

OOPP
Kukla svářecí s automatickým elektronickým světelným filtrem, tmavost 9 - 13,

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7114

OOPP
710 FFP1 Skládací respirátor bez výdechového ventilu
do 4násobku NPK

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7211

OOPP
711 FFP1 Skládací respirátor proti pevným
netoxickým částicím a vodním aerosolům do
4-násobku NPK, výdechový ventil,

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7314

OOPP
730 FFP2 Skládací respirátor bez výdechového ventilu do
10násobku NPK

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7334

OOPP
730 FFP2 Tvarovaný respirátor bez výdechového ventilu do
10násobku NPK

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7413

OOPP
731 FFP2 Skládací respirátor s výdechovým ventilem do
10násobku NPK

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7432

OOPP
831 FFP2 Tvarovaný respirátor s výdechovým ventilem do
10násobku NPK

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7421

OOPP
741 - EN 149 FFP25L - Skládací respirátor s výdechovým ventilem a vrstvou aktivního uhlí, proti pevným částicím a vodním aerosolům do 10ti-násobku NPK, proti obtěžujícím parám a plynům pod NPK

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7442

OOPP
831 S - EN 149 FFP2S - tvarovaný respirátor s vrstvou aktivního uhlí a výdechovým ventilem, proti pevným částicím a vodním aerosolům do 10ti-násobku NPK, proti obtěžujícím parám a plynům pod NPK

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7659

OOPP
Jednorázová rouška pro zvýšení komfortu při práci

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

7635

OOPP
R 1085 Tvarovaná polomaska bez ventilku

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

821

OOPP
Ochranná kaučuková polomaska se dvěma výměnnými filtry EURFILTER, centrální výdechový ventil ze silikonu, regulované upínací pásky

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

851

OOPP
Ochranná kaučuková polomaska s jedním výměnným filtrem EURFILTER, centrální výdechový ventil ze silikonu, regulované upínací pásky

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

84

OOPP
EURFILTER určen pro polomasky OP27-821 ,OP28-851

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

45124

OOPP
LA 3001 Celoplastový lehký mušlový chránič sluchu, velmi komfortní, hmotnost 158 g
Barva zelená, červená, modrá

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

45207

OOPP
Mušlový chránič H9A kombinovaný s polykarbonátovým štítem a čelním spoilerem

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

45227

OOPP
H9A Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu, hmotnost 150 g
Barva žlutá

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

45230

OOPP
H7A Střední mušlový chránič sluchu pro hlučné prostředí, kapalinou plněné těsnící polštářky, tlumí dobře i nízké frekvence, hmotnost 210 g
Barva military

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

452549

OOPP
MT7H7A430EU Peltor-Lite Com II, bezdrátová komunikační souprava v mušlových chráničích sluchu,
frekvence 433,075 - 434,775 MHz, 69 kanálů, výkon 10MW ERP, dosah až 1000 metrů, dva 1,5 V AA monočlánky, může být kombynovaná s jiným komunikačním systémem, CD přehrávačem nebo FM radiopřímačem, elektronicky řízený hlukový filtr, hlavový oblouk 390g, modifikace na přilbu 410g

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

6417

OOPP
Lesnický komplet- přilba Peltor + mušlový chránič s odklopnou drátěnou mřížkou a plachetkou na zátylku

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

45297

OOPP
Mušlový chránič H9A kombinovaný s drátěným štítem a čelním spoilerem

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

46227

OOPP
H510B-403-GU Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu, krční oblouk, těsnící polštářky plněné pěnou, hmotnost 135g

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

47227

OOPP
H9P3E Lehký mušlový chránič sluchu pro použití v průmyslu, s adaptérem k upevnění na ochranou přilbu, hmotnost 180 gBarva žlutá

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

48370

OOPP
MT15H67FB Mušlový chránič populární mezi střelci,
s elektronikou tlumící hluk a zesilující podle potřeby mluvenou řeč, možnost připojení na komunikační systémy, velmi ploché mušle, skládací oblouk, hmotnost 250g

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4111

OOPP
Zátky E.A.R CLASSIC ze speciální PVC pěny, tvarová paměť
umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4112

OOPP
Zátky E.A.R SOFT s oblým předním koncem z velmi měkké PU pěny, minimální a rovnoměrný tlak na stěnu zvukovodu

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4081

OOPP
Dávkovač zátkových chráničů sluchu E.A.R soft, snadná obsluha jednou rukou, jednoduchá výměna zásobníku

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4112-0

OOPP
Zásobník zátek E.A.R soft, 500 párů, opakovaně použitelný

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4112-1

OOPP
Náhradní náplň 500 párů do zásobníku E.A.R soft

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4251

OOPP
Kónické zátky E.A.R z jemného pěnového polymeru kryté tenkou vrstvou silikonu, lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou umožňuje současné použití ochranné přilby a brýle

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

4341

OOPP
Tvarované zátky E.A.R univerzální velikost se třemi velmi jemnými lamelami a zaváděcí rukojetí, spojovací vlákno v poloze za krkem snižuje nebezpečí ztráty

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

LP2000

OOPP
Lehká polyetylénová skořepina zavěšená v šesti bodech na celoplastikovém náhlavním kříž LP2000, celková hmotnost 335 g, schválená pro práci při 1000 V, životnost 5 let
Velikost: 52 - 56
6121-bílá , 6122-žlutá , 6123-zelená , 6124-modrá ,
6125-červená , 6126-oranžová

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

LP2002

OOPP
Lehká polyetylénová skořepina zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích LP2002, hmotnost 335 g, životnost 5 let,
Velikost: 52 - 56
6111-bílá , 6112-žlutá , 6113-zelená , 6114-modrá ,
6115-červená , 6116-oranžová

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

LP2014

OOPP
Lehká polyetylénová skořepina zavěšená ve čtyřech bodech na textilních páscích LP2014, prodloužený zátylek, celková hmotnost 310 g, elektrická izolace do 1000 V, použitelná v mrazu do -30 C,
Velikost: 52 - 62
6141-bílá , 6142-žlutá , 6143-zelená , 6144-modrá ,
6145-červená , 6146-oranžová

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

6621

OOPP
Lehká polyethylenová pokrývka hlavy, ochrana před skalpováním a nečistotami

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

BIRRONG

OOPP
Čepice bavlněná s pevným kšiltem a plastovou vnitřní výstuhou, nastavitelná velikost
6691-zelená , 6692-černá , 6694-tm.modrá , 6695-sv.modrá ,
6696-červená , 6697-bílá

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

903-RE

OOPP
Kamaše kožené cena za pár

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

910-RE

OOPP
Nákoleník kožený cena za kus

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

902-RE

OOPP
Rukávník kožený cena za kus

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

FB101/2

OOPP
Bezpečnostní polohovací pás s karabinou

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

FB103/S

OOPP
Bezpečnostní postroj s polohovacím pásem

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

FC358/1

OOPP
Připojovací lano s karabinou

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

FMLTL120/S

OOPP
Karabina

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

FAM

OOPP
Tlumič pádu s připojovacím lanem 1,8 m a 2 karabiny

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

FNCS10

OOPP
Zachycovač pádu s automat. brzdou, ocel. lanko 4mm

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

906-RE

OOPP
Brašna montážní BAREX
VELKÁ
MALÁ
KOŽENÁ VELKÁ

ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana hlavy

Prodáváme také bezpečnostní tabulky

KÓD ZBOŽÍ

POPIS

90401

Bezp. tabulka - Nebezpečí výbuchu

90402

Bezp. tabulka - Nebezpečí výbuchu plynu

90404

Bezp. tabulka - Nebezpečí otravy plynem

90405

Bezp. tabulka - Pozor-Nahoře se pracuje

90406

Bezp. tabulka - Nebezpečí uklouznutí

90407

Bezp. tabulka - Pozor-Schod

90408

Bezp. tabulka - Nebezpečí úrazu

90409

Bezp. tabulka - Zákaz kouření

90410

Bezp. tabulka - Zákaz vstupu s plamenem

90411

Bezp. tabulka - Nehas vodou ani pěnou

90412

Bezp. tabulka - Vstup zakázán

90413

Bezp. tabulka - Nepovoleným vstup zakázán

90414

Bezp. tabulka - První pomoc

90415

Bezp. tabulka - Pozor-El. Zařízení

90416

Bezp. tabulka - Pozor-Napětí životu nebezpečné

90417

Bezp. tabulka - Nezapínej na zařízení se pracuje

90418

Bezp. tabulka - Hlavní vypínač

90419

Bezp. tabulka - Vysoké napětí

90420

Bezp. tabulka - Hlavní vypínač

90421

Bezp. tabulka - Zákaz vstupu s plamenem

90422

Bezp. tabulka - Hasící přístroj

90423

Bezp. tabulka - Pozor-Objekt střežen

90424

Bezp. tabulka - Zákaz parkování

90425

Bezp. tabulka - Bezpečnostní šipka

90426

Bezp. tabulka - Východ

90427

Bezp. tabulka - Únikový východ

90428

Bezp. tabulka - Hlavní uzávěr plynu

90429

Bezp. tabulka - Hlavní uzávěr vody

90430

Bezp. tabulka - Pitná voda

90431

Bezp. tabulka - Mimo provoz

90432

Bezp. tabulka - Kouření zakázáno

90433

Bezp. tabulka - Spořič povolen

90434

Bezp. tabulka - Hlavní uzávěr

90435

Bezp. tabulka - Vstup na staveniště zakázán

90436

Bezp. tabulka - Chodci přejděte na druhou stranu

40.012

Páska výstr.samolepící žluto-černá 0,17mm x 60mm x 33m

3.6032

Uzavírací bezpeč. pás barva červeno-bílá 500m vstup zakázán

3.6030

Uzavírací bezpeč. pás barva červeno-bílá 500m kolmé pruhy

3.6031

Uzavírací bezpeč. pás barva červeno-bílá 500m šikmé pruhy