oopp, pracovní oděvy, pracovní obuv, svařování
 
 

oopp ochrana zraku, ochranné štíty a brýle nejen Ústí nad Labem

ochranné brýle a štíty - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Osobní ochranné pracovní pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpray a zářením z chemických látek. V naší nabídce naleznete řadu kvalitních ochranných brýlí a štítů se zvýšenou odolností proti poškrábání nebo zamlžení, s čirými, nebo tónovanými skly.
Přejdi na eshop

Ochara dýchacího ústrojí - ochrana dechu - respirátory a ochranné dýchací masky

Jednorázové pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů
Pro výběr správné pomůcky pro ochranu dýchacích orgánů je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtru (P1, P2 nebo P3).

Ochranné dýchací masky poskytují ochranu proti respiračním atakům: prach, aerosoly, kouř nebo plyn.
Pro výběr správného dýchacího přístroje (polomasky nebo celoobličejové masky s jednou nebo dvěma patronami) je třeba:
- stanovit druh škodlivin: prach, kouř, plyn, výpary, atd.,
- určit toxickou látku,
- lokalizovat a zaznamenat toxicitu (koncentraci),
- porovnat s AVE/VLE
- určit typ filtrů (A,B,E,K) a jejich třídu (1,2,3).

Při tomto kroku je nutno přihlížet k prostředí daného místa (vlhkost, teplota).

AVE (Průměrná hodnota expozice) - Odpovídá koncentraci naměřené za referenční časový úsek (například za dobu osmi hodin během jednoho dne). Jestliže hodnota AVE převyšuje koncentraci, již může být osoba vystavena bez rizika pro své zdraví, je nutná ochrana. Hodnota AVE je uvedena na kartě toxicity příslušných produktů.

LVE (Limitní hodnota  expozice) - Znamená koncentraci naměřenou za dobu maximálně 15 minut, kterou se nedoporučuje překračovat.

Použití filtrů
Filtry plynové a proti výparům Barevné označení Druh ochrany
Typ A hnědá Poskytuje ochranu proti organickým plynům a parám, jejichž bod varu je větší než 65C (rozpouštědla a uhlovodíky).
Typ B šedá Poskytuje ochranu proti anorganickým plynům a parám s výjimkou oxidu uhelnatého.
Typ E žlutá Poskytuje ochranu proti oxidu siřičitému a některým kyselým parám a plynům.
Typ K zelená Poskytuje ochranu proti amoniaku a některým aminodrivátům.


Prachové a aerosolové filtry
Kategorie  Druh ochrany
P1  Poskytuje ochranu proti pevným částicím bez zvláštní toxicity (uhličan vápenatý).
P2  Poskytuje ochranu proti pevným částicím meno škodlivým či dráždivým vodním aerosolům (oxid křemičitý, uhličitan sodný).
P3  Poskytuje ochranu proti jedovatým pevným nebo vodním aerosolům (radioaktivní částice berylia).


Absorbční třída filtrů pro plyny a páry
 Třída 1  Filtr s nízkou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,1% nebo 1000 ppm*).
Třída 2  Filtr sa průměrnou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,5% nebo 5000 ppm*).
Třída 3  Filtr s vysokou kapacitou (koncentrace škodlivin 0,1% nebo 10 000 ppm*).

* ppm = koncentrace částí na milion


Klasifikace filtrů
Třída FFP1 FFP2 FFP3
Maximální účinnost v % 78% 92% 98%
Vnitřní únik celkem 22% 8% 2%
Filtrovací účinnost filtračního média 80% 94% 99%
Jmenovitý filtrační koeficient 4,5 12,5 50%
Střední hodnota expozice (VME)  4X 10X 20X

 


Osobní ochranné pracovní prostředky OOPP (word)

Povinnosti v této oblasti zaměstnavateli ukládá zákoník práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále MČDP).
Každý zaměstnavatel musí:

1. Zpracovat směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (oopp) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku (MČDP)

Směrnice musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik, a následného vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování oopp a MČDP, stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence oopp. Směrnice stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Směrnice může být ve formě vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu.

Směrnice by měla mj. obsahovat:
Seznam oopp a MČDP

Přesný obsah seznamu oopp není v právních předpisech předepsán. Bude se lišit podle charakteru prováděných činností u zaměstnavatele. Na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce musí zaměstnavatel zpracovat vlastní seznam oopp pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům a ochranných nápojů. (Tento seznam je v dalším doplněn o rozsah dle profesí, tj. která profese na které oopp má nárok.)

* Stanovení rozsahu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (oopp):
o Rozsah poskytování oopp je uváděn v seznamu této směrnice podle druhů profesí. Stanovená lhůta používání je informativní, a to ve smyslu předpokládané doby využitelnosti ochranného prostředku.
o V případě, že zaměstnanec předloží poškozený nebo zničený ochranný prostředek před uplynutím předpokládané doby využitelnosti, posoudí vedoucí jak k poškození došlo. Prokáže-li, že poškození bylo úmyslné nebo vzniklo nesprávným používáním, předepíše podřízenému tento prostředek k náhradě
o Došlo-li ke znehodnocení oopp, musí zaměstnanec dostat nový ochranný pracovní prostředek.
o oopp, u nichž je předepsána povinná kontrola (bezp. pásy, lana, filtr polomasky, apod.), musí být vyřazeny ihned, jakmile není možné je podle výsledku kontroly dále používat.
* Způsob poskytování oopp nad rámec seznamu
o oopp zaměstnancům vykonávajícím práci ve výšce a nad volnou hloubkou, pokud pracoviště není vybaveno ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi,
o ochrannou přilbu - zaměstnancům, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v prostorách, kde je nebezpečí zranění pádem předmětů,
o ochranný šátek nebo čepici - zaměstnancům, kteří pracují v bezprostřední blízkosti rotujících strojových součástí a v souvislosti s tím jsou v nebezpečí zachycení vlasů,
o příslušné ochranné pracovní prostředky (např. ušní ucpávky proti hluku, sluchátkové chrániče, štítky, brýle, dýchací přístroje, respirátory apod.) - zaměstnancům, kteří jsou ohroženi průmyslovou toxikologií, škodlivinami mechanickými, fyzikálními apod.

2.Poskytnout bezplatně zaměstnancům na základě vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce oopp, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje..

3. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami. Množství dezinfekčních prostředků je stanoveno v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha 4 "Příklady druhů prací z hlediska znečištění". Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.

4. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

5. Poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami. Rozsah a podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

6. Poskytnuté oopp musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí být označeny CE. Označení CE znamená, že výrobek splňuje požadavky příslušné evropské směrnice (v tomto případě ES 89/686/EHS). Označení CE umisťuje na výrobek výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pro uživatele je to signál, že je výrobek za podmínek uvedených v návodu bezpečný. Přítomnost označení CE na výrobku by měla nahradit předložení prohlášení o shodě nebo certifikátu. Proto je také neoprávněné umístění označení CE trestáno vysokými pokutami až 20 mil. Kč. Přidělované oopp musí odpovídat podmínkám na pracovišti, být přizpůsobené fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců a být vzájemně slučitelné, pokud podmínky vyžadují jejich kombinaci.

7. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytnout jako Osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. Mimořádné opotřebení nebo znečištění není blíže specifikováno. Rozhodující je konkrétní posouzení a zhodnocení podmínek vykonávané práce. Orientačním měřítkem by mohl být výkon takové práce, při níž dojde k totálnímu (absolutnímu) znehodnocení pracovního oděvu či obuvi za dobu kratší než jeden rok.

8. Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti; týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.

9. Seznámit zaměstnance s používáním ochranných pracovních prostředků