oopp, pracovní oděvy, pracovní obuv,pracovní rukavice, svařování

Pracovní oděvy, pracovní rukavice, pracovní obuv
ochranné pracovní pomůcky, svářecí technika, nářadí, drogerie

 

Pracovní oděvy, pracovní rukavice, pracovní obuv
ochranné pracovní pomůcky, svářecí technika, nářadí, drogerie

Pracovní oděvy, osobní ochranné pracovní prostředky, nejen Ústí nad Labem

pracovní oděvy

Nabízíme široký sortiment pracovních oděvů klasických i speciálních, jako jsou pracovní oděvy proti horku, ohni, chladu. Pracovní oděvy antistatické, protichemické, proti infekčním činidlům. Pracovní oděvy odolávající kapalným i pevným částicím, oděvy proti dešti i vysoce reflexní oděvy. Dále také oděvy pro sport a volný čas.
info
Pracovní obuv, pracovní boty, nejen v Ústí nad Labem

pracovní obuv

U nás najdete cerifikovanou bezpečnostní pracovní obuv s podrážkou rezistentní, antistatickou, i protiskluzovou. Pracovní obuv s hydrofobní úpravou s výztuhou ve špici i ocelovou stélkou. Pracovní obuv pro všechny typy provozů včetně potravinářství a zdravotnictví, ale také obuv pro volný čas i sport.

info
pracovní rukavice, osobní ochranné pracovní pomůcky, oopp, nejen Ústí nad Labem

pracovní rukavice

Kromě běžných pracovní rukavic u nás najdete i speciální pracovní rukavice vyhovující evropským normám určených k ochraně proti mechanickým rizikům, proti chladu, teplu i ohni. Pracovní rukavice k ochraně proti chemickým a mikrobiologickým rizikům. Prodáváme i pracovní rukavice určené do specializovaných provozů, včetně jednorázových pracovních rukavic.
info
oopp ochrana zraku, ochranné štíty a brýle nejen Ústí nad Labem

ochranné brýle a štíty - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Osobní ochranné pracovní pomůcky pro oči poskytují ochranu před rozprašovanými nebo rozstřikovanými částicemi, kapalinami nebo prachem a před výpray a zářením z chemických látek. V naší nabídce naleznete řadu kvalitních ochranných brýlí a štítů se zvýšenou odolností proti poškrábání nebo zamlžení, s čirými, nebo tónovanými skly.
info
oopp, ochrana dýchacího ústrojí, respirátory a dýchací masky

respirátory a ochranné masky - ochara dýchacího ústrojí - ochrana dechu - oopp

Široká nabídka jednorázových ochranných pracovních pomůcek, ale i dýchacích masek a polomasek.
Naleznete zde i kompletní nabídku filtrů pro dýchací masky. Filtry plynové a proti výparům, prachové a aerosolové filry. Filtry s různou absorbční schopností a třídou účinností. Filtry pro ochranné masky do toxického prostředí.
info
osobní ochranné pracovní prostředky nejen v Ústí nad Labem

sluchátka a zátky do uší - ochrana sluchu - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Nabízíme účinné ochranné praconí prostředky pro sluchový aparát, od jednoduchých pěnových zátek do uší, přez mušlové chrániče s jednoduchou i dvojitou stěnou s polštářky pěnovými i plněnými tekutinou, až po vyspělé chrániče sluchu s elektronikou tlumící hluk a zesilující mluvenou řeč i s možností na připojení na komunikační systém.
 
ochranná přilba, ochrana hlavy, ochranné pracovní prostředky, nejen v Ústí nad Labem

ochranné přilby a čepice - ochrana hlavy - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Ocranné přilby vyhovující EN a plnící všechny důležité funkce (protipenetrační, deflektor a tlumící) vyrobené z lehkých materiálů. Ochranné přilby komfortně odvětrávané a velikostně přizpůsobitelné. Najdete zde i komplety kombinované s ochrannými štíty a sluchátky.

info
jistící karabina, postroje a úvazky, ochranné pracovní pomůcky nejen v Ústí nad Labem

jistící prvky, postroje a úvazky - osobní ochranné pracovní pomůcky - oopp

Karabiny, jistící postroje, pásy a úvazky. Lana, zachicovače a brzdiče pádu
 
 
 

svářecí kukla, svářecí technika, svařování, nejen Ústí nad Labem

svářecí technika

Dodáme Vám vše pořebné vybavení, od pracovních oděvů pro svářeče, přez spotřební materiál, elektrody a svářecí dráty. Vybavení pro sváření plamenem i elektrickým obloukem v normálí, nebo ochranné atmosféře.
 
 

Nářadí a materiál, vzhledem k širokému sortimentu nás prosím kontaktujte

železářství, nářadí a materiál

Široký sortiment ručního i elektrického nářadí pro všechny stavební profese a zahradu.

Drogerie, čistící prostředky, saponáty, kosmetika, kopletní zásobování nejen v Ústí nad Labem

drogerie

Dodáme Vám kopletní sortiment z oblasti úklidové chemie, saponátů, čističů, kosmetiky.

Barvy interiérové, exteriérové, omítky, fasádní barvy...

barvy

Nabízíme kompletní sortiment firmy Mistral, i dalších.
Barvy interiérové, exteriérové, omítky, fasádní barvy...

Snažíme se být pro Vás partnerem který Vám zprostředkuje nejen rychlé zásobování naším sortimentem, ale také se snažíme Vám zprostředkovat informace z oblasti osoních ochranných pracovních prostředků a BOZP.

Osobní ochranné pracovní prostředky oopp
(pracovní oděvy, pracovní obuv, pracovní rukavice, ocranné přilby, štíty, brýle a ostatní)

Povinnosti v této oblasti zaměstnavateli ukládá zákoník práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále MČDP).
Každý zaměstnavatel musí:

1. Zpracovat směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) jsou zejména pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oděvy, patří sem i ochrana zraku, ochrana sluchu, ochrana hlavy) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku (MČDP)

Směrnice musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik, a následného vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) a MČDP, stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ). Směrnice stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Směrnice může být ve formě vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu.

Směrnice by měla mj. obsahovat:
Seznam oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) a MČDP

Přesný obsah seznamu oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) není v právních předpisech předepsán. Bude se lišit podle charakteru prováděných činností u zaměstnavatele. Na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce musí zaměstnavatel zpracovat vlastní seznam oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům a ochranných nápojů. (Tento seznam je v dalším doplněn o rozsah dle profesí, tj. která profese na které oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) má nárok.)

* Stanovení rozsahu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd )):
o Rozsah poskytování oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) je uváděn v seznamu této směrnice podle druhů profesí. Stanovená lhůta používání je informativní, a to ve smyslu předpokládané doby využitelnosti ochranného prostředku.
o V případě, že zaměstnanec předloží poškozený nebo zničený ochranný prostředek před uplynutím předpokládané doby využitelnosti, posoudí vedoucí jak k poškození došlo. Prokáže-li, že poškození bylo úmyslné nebo vzniklo nesprávným používáním, předepíše podřízenému tento prostředek k náhradě
o Došlo-li ke znehodnocení oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ), musí zaměstnanec dostat nový ochranný pracovní prostředek.
o oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ), u nichž je předepsána povinná kontrola (bezp. pásy, lana, filtr polomasky, apod.), musí být vyřazeny ihned, jakmile není možné je podle výsledku kontroly dále používat.
* Způsob poskytování oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) nad rámec seznamu
o oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) zaměstnancům vykonávajícím práci ve výšce a nad volnou hloubkou, pokud pracoviště není vybaveno ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi,
o ochrannou přilbu - zaměstnancům, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v prostorách, kde je nebezpečí zranění pádem předmětů,
o ochranný šátek nebo čepici - zaměstnancům, kteří pracují v bezprostřední blízkosti rotujících strojových součástí a v souvislosti s tím jsou v nebezpečí zachycení vlasů,
o příslušné ochranné pracovní prostředky (např. ušní ucpávky proti hluku, sluchátkové chrániče, štítky, brýle, dýchací přístroje, respirátory apod.) - zaměstnancům, kteří jsou ohroženi průmyslovou toxikologií, škodlivinami mechanickými, fyzikálními apod.

2.Poskytnout bezplatně zaměstnancům na základě vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) (pracovní obuv, pracovní oděvy, ochranné přilby, pracovní rukavice, ...) mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje..

3. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami. Množství dezinfekčních prostředků je stanoveno v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha 4 "Příklady druhů prací z hlediska znečištění". Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti.

4. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (tj především pracovní obuv, pracovní rukavice, pracovní oděvy, ochranné přilby atp.) nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

5. Poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami. Rozsah a podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

6. Poskytnuté oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí být označeny CE. Označení CE znamená, že výrobek splňuje požadavky příslušné evropské směrnice (v tomto případě ES 89/686/EHS). Označení CE umisťuje na výrobek výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pro uživatele je to signál, že je výrobek za podmínek uvedených v návodu bezpečný. Přítomnost označení CE na výrobku by měla nahradit předložení prohlášení o shodě nebo certifikátu. Proto je také neoprávněné umístění označení CE trestáno vysokými pokutami až 20 mil. Kč. Přidělované oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) musí odpovídat podmínkám na pracovišti, být přizpůsobené fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců a být vzájemně slučitelné, pokud podmínky vyžadují jejich kombinaci.

7. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytnout jako Osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo pracovní obuv. Mimořádné opotřebení nebo znečištění není blíže specifikováno. Rozhodující je konkrétní posouzení a zhodnocení podmínek vykonávané práce. Orientačním měřítkem by mohl být výkon takové práce, při níž dojde k totálnímu (absolutnímu) znehodnocení pracovního oděvu či pracovní obuvi za dobu kratší než jeden rok.

8. Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti; týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.

9. Seznámit zaměstnance s používáním ochranných pracovních prostředků

Tolik litera zákona...
Na problematiku osobních ochranných pracovních prostředků je celaá řada výkladů :

Zaměstnavatelé se poměrně často setkávají s tím, že zaměstnanci po přijetí do pracovního poměru požadují poskytnutí pracovních oděvů či obuvi k výkonu práce. Zaměstnance k takovému požadavku vede domněnka, že pokud si své oděvy zničí či poškodí při práci, nastupuje povinnost zaměstnavatele obstarat jim je a pečovat o ně. Ale věc je poněkud složitější.
Pracovní oděvy a obuv při výkonu práce:

Při posuzování nároků zaměstnanců je zapotřebí vycházet z toho, zda jde o případy, kdy se jedná o osobní ochranné pracovní prostředky nebo o běžný či obdobný pracovní oděv nebo pracovní obuv. Pracovní oděv a pracovní obuv při výkonu práce lze zařadit do několika skupin s rozdílným obsahem

Osobní ochranné pracovní prostředky

Zaměstnavatel je povinen v případech, kdy jde o prostředí, kde oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení, znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytovat zaměstnanci jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo pracovní obuv. Tato povinnost zaměstnavatele vychází přímo za zákoníku práce (§ 104 odst. 2). Navíc podobné ustanovení je obsaženo i v nařízení vlády číslo 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (zkráceně oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd )). Toto nařízení uvádí, že oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ) nejsou běžné pracovní oděvy, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

I když zákoník práce ani nařízení vlády neuvádějí bližší definici pojmu mimořádné opotřebení a znečištění, pomáhá si praxe většinou pojmem platným dle dřívějších předpisů, kdy šlo o mimořádné opotřebení tehdy, pokud po roce užívání byl oděv nebo obuv nepoužitelný a neplnil svůj účel. Pro konkrétní posouzení však bude zapotřebí vycházet z individuálních podmínek pracovního prostředí zaměstnavatele, charakteru práce a jejího vlivu na oděv a obuv zaměstnance, a to v návaznosti na seznam prací a činností a seznam jednotlivých oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ), které jsou uvedeny v příloze shora uvedeného nařízení vlády.
Povinnosti, které vznikají zaměstnavateli v souvislosti s pořízením, udržováním a kontrolou oopp (pracovní oděvy, pracovní obuv, rukavice atd ), stanoví zákoník práce a uvedené nařízení vlády.

Běžné pracovní oděvy a pracovní obuv

Zaměstnanec si pořizuje na své náklady běžný pracovní oděv a pracovní obuv, který používá při výkonu práce. Zaměstnanec nemůže po zaměstnavateli požadovat, aby mu takový pracovní oděv či pracovní obuv zajišťoval či aby vynakládal prostředky na jejich pořízení.

Jednotné oblečení (stejnokroje)

Někteří zaměstnavatelé požadují, aby zaměstnanci nosili při práci jím určené jednotný pracovní oděv (např. zaměstnanci v dopravě, v obchodech apod.). Toto jednotné pracovní oblečení může být součástí ujednání pracovní smlouvy nebo i kolektivní smlouvy a kromě jiného může mít i význam reklamní či jakési sounáležitosti k jednomu zaměstnavateli. Nejedná se však ani v tomto případě o osobní ochranné pracovní prostředky, i když zaměstnavatel toto jednotné oblečení zajišťuje zaměstnancům sám na své náklady.

Speciální pracovní oděv

Při výkonu některých prací, kdy z hygienických nebo technologických či obdobných důvodů zajišťuje zaměstnavatel zaměstnancům speciální pracovní oděv, jako je tomu např. v potravinářském průmyslu nebo při výrobě jemných elektronických součástek. Ani takový oděv nemá charakter osobních ochranných pracovních prostředků.

zdroj:http://www.ipodnikatel.cz/osobni-ochranne-pracovni-prostredky-oopp.html


katalogy - pracovní oděvy, pracovní obuv, pracovní rukavice, oopp, svařování
Kompletní zásobování firem, oopp, pracovní obuv, pracovní oděvy, pracovní rukavice, svářecí technika, drogerie, barvy, výstražné štítky, dopravní značení, výstražné vesty, železářství, nářadí